ZADANIE 1
Usłyszysz 2 nagrania. Wybierz prawidłową odpowiedź a), b) lub c). Przed każdym nagraniem masz 30 sekund na zapoznanie się z pytaniami.
Nagranie 1
1. Yesterday night, Susan was in a …
2. Tonight, Susan wants to go to …
3. They will get there …
4. They are going to meet at …
5. Now, Mark wants to …
Nagranie 2
6. The man doesn’t like Christmas because …
7. Last year, on December 23rd …
8. In the end, the man …
ZADANIE 2
Usłyszysz 1 nagranie. W zdaniach poniżej uzupełnij brakujące informacje. Masz 30 sekund na zapoznanie się z zadaniem.
9. Peter works in a/an ...
10. Cornelia teaches ...
11. Miranda loves ...
12. In their free time, Peter and Cornelia are ...
13. The man went skiing with Cornelia and Peter (when?) ...
ZADANIE 3
Usłyszysz 2 nagrania. Zdecyduj, czy zdania poniżejsą prawdziwe (P) czy fałszywe (F). Przed każdym nagraniem masz 30 sekund na zapoznanie się z pytaniami.
Nagranie 1
14. At first Geoff wanted to relax by the seaside
15. Geoff and his girlfriend most liked meeting Spaniards
Nagranie 2
16. It’s cold and cloudy in Northern England today
17. Tomorrow morning it will be rainy in Southern England
18. Tomorrow it will be windy in Northern England
Nagranie 3
19. Robert wants to celebrate his birthday
20. Robert asks Betty to bring some good CDs